روش محاسبه ماه های بارداری و حاملگی


بسم الله الرحمن الرحیم

 

روش محاسبه ماه های بارداری

ماه های بارداری چگونه محاسبه می شوند؟

ماه های بارداری را چگونه حساب کنیم؟ روش محاسبه صحیح ماههای بارداری کدام است؟ همانطور که در مطلب طول مدت بارداری و حاملگی هم اشاره شده است ، منظور از ماه در محاسبه ماه های بارداری ، ماه قمری است هرچند که امروزه شاید بنا به دلایلی فکر شود که منظور از ماه های حاملگی ، ماه شمسی یا غیره است ولی محاسبه صحیح با ماه های قمری می باشد که به طور میانگین هر ماه قمری حدود 29.531 روز است. طول مدت بارداری حقیقی حدود 266 روز یا 9 ماه قمری است. منظور از بارداری حقیقی ، بارداری از لحظه انعقاد نطفه تا لحظه زایمان می باشد. ماه های بارداری به ترتیب زیر هستند:

 1. ماه اول بارداری و حاملگی
 2. ماه دوم بارداری و حاملگی
 3. ماه سوم بارداری و حاملگی
 4. ماه چهارم بارداری و حاملگی
 5. ماه پنجم بارداری و حاملگی
 6. ماه ششم بارداری و حاملگی
 7. ماه هفتم بارداری و حاملگی
 8. ماه هشتم بارداری و حاملگی
 9. ماه نهم بارداری و حاملگی

مساله ای که وجود دارد این است که امکان دانستن زمان تقریبی انعقاد نطفه ممکن است همیشه امکان پذیر نباشد پس در این صورت چه کار باید کرد؟ چه زمانی را باید لحظه شروع بارداری حساب کرد؟ اگر ما لحظه انعقاد نطفه را ندانیم بایستی از زمان قراردادی استفاده کنیم و شروع زمان قراردادی بارداری از لحظه اولین روز آخرین قاعدگی (قبل از حاملگی) محاسبه می شود. در زیر ، چند روش برای محاسبه ماه های بارداری ذکر شده است و شما با توجه به شرایط خود می توانید از روش مناسب جهت محاسبه ماههای بارداری استفاده نمایید.

 

روش اول: لحظه تقریبی انعقاد نطفه را می دانیم:
 

وقتی ما زمان انعقاد نطفه را (ولو به طور تقریبی) بدانیم ، بسیار راحت تر می توانیم ماه های بارداری را محاسبه کنیم. در این حالت از زمان انعقاد نطفه ، 9 ماه بارداری را حساب می کنیم. همانطور که در بالا هم اشاره شد ماه بارداری بر حسب ماه قمری است و هر ماه قمری هم حدود 29.5 روز است اما برای راحتی می توانیم آن را 30 روزه در نظر بگیریم. در اینجا شما نبایستی به تعداد روزهای ماه شمسی نگاه کنید بلکه از لحظه انعقاد نطفه مدت 30 روز 30 روز حساب کنید و اولین 30 روز می شود ماه اول بارداری و دومین 30 روز می شود ماه دوم بارداری و سومین 30 روز می شود ماه سوم بارداری و الی آخر تا ماه نهم بارداری که در نهایت می شود 270 روز که البته از طول دوره بارداری واقعی یعنی 266 روز، به اندازه 4 روز بیشتر می شود. البته این اختلاف حدود 4 روز نمی تواند زیاد مهم باشد اما اگر برای شما امکان دقت وجود داشته باشد می توانید ماه ها را 29.5 روزه در نظر بگیرید که در آن صورت ، مدت کل 9 ماه بارداری حدودا 266 روز محاسبه شده و ماه های بارداری دقیق تر خواهند بود.

مثال:فرض کنیم زمان انعقاد نطفه در صبح روز پنجم فروردین ماه باشد. با احتساب ماه های بارداری 29.5 روزه و 30 روزه ، ماه های بارداری مطابق زمان های ذکر شده در ذیل محاسبه می شوند:
 

با احتساب ماه های 29.5 روزه داریم:

 • ماه اول بارداری از صبح 5 فروردین ماه تا شب 3 اردیبهشت ماه می باشد.
   
 • ماه دوم بارداری از شب 3 اردیبهشت ماه تا صبح 2 خرداد ماه می باشد.
   
 • ماه سوم بارداری از صبح 2 خرداد ماه تا شب 31 خرداد ماه می باشد.
   
 • ماه چهارم بارداری از شب 31 خرداد ماه تا صبح 30 تیر ماه می باشد.
   
 • ماه پنجم بارداری از صبح 30 تیر ماه تا شب 28 مرداد ماه می باشد.
   
 • ماه ششم بارداری از شب 28 مرداد ماه تا صبح 27 شهریور ماه می باشد.
   
 • ماه هفتم بارداری از صبح 27 شهریور ماه تا شب 25 مهر ماه می باشد.
   
 • ماه هشتم بارداری از شب 25 مهر ماه تا صبح 25 آبان ماه می باشد.
   
 • ماه نهم بارداری از صبح 25 آبان ماه تا شب 24 آذر ماه می باشد.

 

با احتساب ماه های 30 روزه داریم:

 • ماه اول بارداری از صبح 5 فروردین ماه تا صبح 4 اردیبهشت ماه می باشد.
   
 • ماه دوم بارداری از صبح 4 اردیبهشت ماه تا صبح 3 خرداد ماه می باشد.
   
 • ماه سوم بارداری از صبح 3 خرداد ماه تا صبح 2 تیر ماه می باشد.
   
 • ماه چهارم بارداری از صبح 2 تیر ماه تا صبح 1 مرداد ماه می باشد.
   
 • ماه پنجم بارداری از صبح 1 مرداد ماه تا صبح 31 مرداد ماه می باشد.
   
 • ماه ششم بارداری از صبح 31 مرداد ماه تا صبح 30 شهریور ماه می باشد.
   
 • ماه هفتم بارداری از صبح 30 شهریور ماه تا صبح 29 مهر ماه می باشد.
   
 • ماه هشتم بارداری از صبح 29 مهر ماه تا صبح 29 آبان ماه می باشد.
   
 • ماه نهم بارداری از صبح 29 آبان ماه تا صبح 29 آذر ماه می باشد.

 

روش دوم: لحظه انعقاد نطفه را نمی دانیم ولی تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی قبل از بارداری را می دانیم:
 

در این حالت ما زمان لقاح را نمی دانیم اما می خواهیم تا حدودی زمان آن را حساب کنیم. در این حالت با دو زمان سر و کار داریم؛ یکی زمان از اولین روز آخرین پریود قبل از بارداری تا لحظه انعقاد نطفه بوده و دیگری زمان از لحظه انعقاد نطفه تا لحظه زایمان می باشد. در این حالت ما مدت زمان اول یعنی از لحظه اولین روز آخرین قاعدگی قبل از بارداری تا لحظه انعقاد نطفه را نمی دانیم و به همین دلیل با تقریب عمل می کنیم. دوره عادت ماهیانه یا همان قاعدگی در خانم ها معمولا 28 روزه است که البته ممکن است کمتر یا بیشتر از این زمان هم باشد ولی ما در اینجا فرض را بر 28 روزه بودن دوره عادت ماهانه می گذاریم. با این حساب ، حدود روز چهاردهم از روز قاعدگی ، زمان آزاد شدن تخمک و در نتیجه زمان تقریبی لقاح یا انعقاد نطفه خواهد بود. البته همانطور که عرض شد این مقدار تقریبی است و ممکن است دقیقا این زمان لقاح نباشد اما نزدیک به زمان لقاح می تواند باشد. پس در این حالت حدودا روز چهاردهم از اولین روز آخرین قاعدگی مبنای محاسبه ماه های بارداری خواهد بود. در نتیجه با مبنا قرار دادن روز چهاردهم از اولین روز آخرین قاعدگی، ماه های بارداری را 29.5 روز حساب کرده و پیش می رویم. چنانچه بخواهیم جهت راحت شدن محاسبه، ماه های بارداری را 30 روزه در نظر بگیریم ، لازم است مبنای شروع ماه های بارداری را روز دهم از اولین روز آخرین پریود قبل از بارداری قرار دهیم.

مثال: فرض می کنیم شروع آخرین قاعدگی قبل از بارداری ، روز هشتم اردیبهشت ساعت 11 قبل از ظهر باشد. در این حالت با احتساب ماه های بارداری 29.5 روزه و 30 روزه ، ماه های بارداری و حاملگی مطابق ذیل محاسبه می شوند:
 

با احتساب ماه های 29.5 روزه داریم:

در این حالت ، زمان انعقاد نطفه را روز چهاردهم از اولین روز آخرین قاعدگی در نظر می گیریم. شروع قاعدگی طبق مثال از ساعت 11 قبل از ظهر هشتم اردیبهشت است پس زمان انعقاد نطفه را ساعت 11 قبل از ظهر روز 21 اردیبهشت ماه در نظر می گیریم (روزها را از اولین روز آخرین قاعدگی حساب می کنیم). با این فرض و با فرض حساب 29.5 روز برای هر ماه بارداری، ماه های بارداری عبارت خواهند بود از:
 

 • ماه اول بارداری از ساعت 11 قبل از ظهر 21 اردیبهشت ماه تا ساعت 11 شب 19 خرداد ماه می باشد.
   
 • ماه دوم بارداری از ساعت 11 شب 19 خرداد ماه تا ساعت 11 قبل از ظهر 18 تیر ماه می باشد.
   
 • ماه سوم بارداری از ساعت 11 قبل از ظهر 18 تیر ماه تا ساعت 11 شب 16 مرداد ماه می باشد.
   
 • ماه چهارم بارداری از ساعت 11 شب 16 مرداد ماه تا ساعت 11 قبل از ظهر 15 شهریور ماه می باشد.
   
 • ماه پنجم بارداری از ساعت 11 قبل از ظهر 15 شهریور ماه تا ساعت 11 شب 13 مهر ماه می باشد.
   
 • ماه ششم بارداری از ساعت 11 شب 13 مهر ماه تا ساعت 11 قبل از ظهر 13 آبان ماه می باشد.
   
 • ماه هفتم بارداری از ساعت 11 قبل از ظهر 13 آبان ماه تا ساعت 11 شب 12 آذر ماه می باشد.
   
 • ماه هشتم بارداری از ساعت 11 شب 12 آذر ماه تا ساعت 11 قبل از ظهر 12 دی ماه می باشد.
   
 • ماه نهم بارداری از ساعت 11 قبل از ظهر 12 دی ماه تا ساعت 11 شب 11 بهمن ماه می باشد.

 

با احتساب ماه های 30 روزه داریم:

در این حالت ، زمان انعقاد نطفه را روز دهم از اولین روز آخرین قاعدگی در نظر می گیریم. شروع قاعدگی طبق مثال از ساعت 11 قبل از ظهر هشتم اردیبهشت است پس زمان انعقاد نطفه را ساعت 11 قبل از ظهر روز 17 اردیبهشت ماه در نظر می گیریم (روز ها را از اولین روز آخرین قاعدگی حساب می کنیم). با این فرض و با فرض حساب 30 روز برای هر ماه بارداری، ماه های بارداری عبارت خواهند بود از:
 

 • ماه اول بارداری از ساعت 11 قبل از ظهر 17 اردیبهشت ماه تا ساعت 11 قبل از ظهر 16 خرداد ماه می باشد.
   
 • ماه دوم بارداری از ساعت 11 قبل از ظهر 16 خرداد ماه تا ساعت 11 قبل از ظهر 15 تیر ماه می باشد.
   
 • ماه سوم بارداری از ساعت 11 قبل از ظهر 15 تیر ماه تا ساعت 11 قبل از ظهر 14 مرداد ماه می باشد.
   
 • ماه چهارم بارداری از ساعت 11 قبل از ظهر 14 مرداد ماه تا ساعت 11 قبل از ظهر 13 شهریور ماه می باشد.
   
 • ماه پنجم بارداری از ساعت 11 قبل از ظهر 13 شهریور ماه تا ساعت 11 قبل از ظهر 12 مهر ماه می باشد.
   
 • ماه ششم بارداری از ساعت 11 قبل از ظهر 12 مهر ماه تا ساعت 11 قبل از ظهر 12 آبان ماه می باشد.
   
 • ماه هفتم بارداری از ساعت 11 قبل از ظهر 12 آبان ماه تا ساعت 11 قبل از ظهر 12 آذر ماه می باشد.
   
 • ماه هشتم بارداری از ساعت 11 قبل از ظهر 12 آذر ماه تا ساعت 11 قبل از ظهر 12 دی ماه می باشد.
   
 • ماه نهم بارداری از ساعت 11 قبل از ظهر 12 دی ماه تا ساعت 11 قبل از ظهر 12 بهمن ماه می باشد.

 

روش سوم: لحظه انعقاد نطفه و لحظه اولین روز آخرین قاعدگی (قبل از بارداری) را نمی دانیم:
 

در این حالت بهترین روش استفاده از جواب سونوگرافی است که از روی آن می توان ماه های بارداری را حساب کرد. فقط توجه داشته باشید که هر ماه بارداری بایستی 29.5 روزه یا نهایتا 30 روزه در نظر گرفته شود.

 

اشتراک گذاری در:

آخرین مطالب

مهمترین عامل در تعیین جنسیت جنین (۳ هفته قبل)

فواید کاسنی برای مردان (۲ ماه قبل)

تاثیر مهم مصرف کاسنی بر مادر باردار (۳ ماه قبل)

نزدیکی در زمان اعیاد اسلامی (۴ ماه قبل)

برنامه ریزی نزدیکی برای باردار شدن (۴ ماه قبل)

درمان ناباروری مردان با خرنوب (۴ ماه قبل)

بهترین مدل نزدیکی برای بارداری (۴ ماه قبل)

نزدیکی برای بارداری از نظر اسلام (۵ ماه قبل)

از نزدیکی کردن با شکم پر خودداری نمایید (۵ ماه قبل)

مدیریت صحیح بارداری ناخواسته (۵ ماه قبل)

روش های پیشگیری از اختلال نعوظ (۵ ماه قبل)

12 راهکار برای بارداری سالم در سن بالا (۵ ماه قبل)

مزایای انجام عمل نزدیکی در آخر شب (۵ ماه قبل)

درمان ناتوانی جنسی مردان (۵ ماه قبل)

یک هفته بعد از نزدیکی برای بارداری (۵ ماه قبل)

افزایش شانس بارداری با تغذیه (۵ ماه قبل)

اختلال نعوظ چیست (۵ ماه قبل)

بارداری با وجود کیست تخمدان (۵ ماه قبل)

نزدیکی به صورت ایستاده چه حکمی دارد (۶ ماه قبل)

ارتباط بیماری نقرس با نحوه نزدیکی (۶ ماه قبل)

مطالب پربازدید

سریعترین نشانه بارداری (۹۷۱۵۴۱ بازدید)

نزدیکی برای بارداری بعد از پریود (۷۰۲۷۴۴ بازدید)

برنامه محاسبه بهترین زمان نزدیکی در اسلام (۵۵۵۵۲۱ بازدید)

آزمایش اسپرم با آب در منزل (۵۲۳۷۹۳ بازدید)

نمایش وضعیت نزدیکی برای امروز و امشب (۵۱۵۶۶۸ بازدید)

شب ها و روزهای مناسب آمیزش در اسلام (۴۸۴۹۸۹ بازدید)

چند بار نزدیکی برای باردار شدن و حاملگی لازم است (۳۸۹۷۷۲ بازدید)

چگونه به سرعت و زود باردار شویم (۳۶۸۹۱۵ بازدید)

مصرف عرق کاسنی در بارداری و حاملگی (۳۲۹۲۸۷ بازدید)

عفونت بارداری و درمان طبیعی آن (۳۱۹۸۰۲ بازدید)

بعد از نزدیکی برای بارداری چه کنیم (۳۱۷۷۹۵ بازدید)

روش صحیح استفاده از واجبی و نوره (۳۱۶۸۴۸ بازدید)

بهترین حالت نزدیکی برای بارداری و حاملگی (۲۹۴۲۳۸ بازدید)

درمان سنتی عفونت چشم نوزادان (۲۶۷۱۳۰ بازدید)

درمان گوش درد نوزادان به روش سنتی (۲۶۶۵۴۰ بازدید)

زمان های نامناسب برای نزدیکی و انعقاد نطفه (۲۱۵۱۸۹ بازدید)

تاثیر رازیانه بر باردار شدن (۱۹۸۶۷۲ بازدید)

تاثیر زمان نزدیکی بر جنسیت جنین (۱۹۶۷۸۸ بازدید)

نزدیکی در دوران بارداری (۱۸۷۱۵۶ بازدید)

بارداری و حاملگی با یک بار رابطه نزدیکی و دخول (۱۷۹۳۰۶ بازدید)

احادیث بارداری

آميزش پس از آميزش ، بدون اين كه ميان آنها غسل باشد ديوانگى را براى فرزند در پى مى آورد.

حضرت امام رضا(علیه السلام)

ذکر روزهای هفته

ذکر روز سه شنبه

یا ارحم الراحمین (۱۰۰ مرتبه)

امروز

سه شنبه

۲۵ / ۴ / ۱۳۹۸

۱۳ ذيقعده ۱۴۴۰

ماه قمری ۳۰ روزه

۴۳ : ۵۳ : ۰۸

فصل تابستان

اوقات شرعی به وقت تهران

انتخاب محل دیگر

اذان صبح: ۰۴:۱۸

طلوع خورشید: ۰۶:۰۰

اذان ظهر: ۱۳:۱۰

اذان عصر: ۱۶:۵۹

غروب خورشید: ۲۰:۲۰

اذان مغرب: ۲۰:۴۱

وقت عشاء: ۲۱:۳۸

نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۹

نظرسنجی

نظر شما در مورد مطالب و محتوای سایت 2 زندگی چیست؟مشاهده نظرات